KOSUKE KAWAMURA -ARCHIVE-

Art Direction : YOSHIROTTEN
Design : Shinya Hanafusa (YAR)
Space Design : Kei Nagata (YAR)
Production : Yusuke Nakano (YAR), Koto Kurasawa (YAR)